Regulamin Świadczenia Usług

 1. Definicje

  Regulamin – zbiór zapisów regulujących kwestie dotyczące świadczenia usług.
  Wykonawca – Krystian Sobotka, zamieszkały przy ul. Sokołowskiej 9, 01-142 Warszawa.
  Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zamawia usługę.
  Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przy zachowaniu dwóch, niezbędnych warunków, tj. zapoznaniem się Zamawiającego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego warunków oraz podpisanego dokumentu Zamówienia oraz uzgodnieniem aspektów logistycznych dotyczących Usługi, przez co rozumiemy: zaakceptowany przez obie Strony Umowy termin i miejsce realizacji Usługi.

   

 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia usług, warunki zawierania umów oraz procedury postępowania reklamacyjnego. Wykonawcą usług jest Krystian Sobotka zamieszkały przy ul. Sokołowskiej 9, 01-142 Warszawa.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Wykonawca. Podanie danych jest dobrowolne, a Zamawiającym przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Wszelkie informacje znajdujące się pod adresem krystiansobotka.pl nie stanowią oferty w myśl art. 66 KC.

 1. Warunki współpracy i płatności

Po uzgodnieniu daty rozpoczęcia świadczenia usług, zostanie wystawiony rachunek na pełną wartość usługi wraz z dodatkowymi opłatami zgodnie z ustaleniami między stronami.

Aby zagwarantować rezerwację terminu, Zamawiający musi opłacić rachunek w terminie określonym w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

Wszelkie korekty wynagrodzenia oraz dodatkowych kosztów zostaną udokumentowane w odpowiednich dokumentach księgowych.

Zamawiający może otrzymać pełny zwrot wynagrodzenia w przypadku rezygnacji Wykonawcy z wykonania usługi lub w przypadku zmiany lub odwołania terminu usługi, pod warunkiem, że Zamawiający skontaktuje się z opiekunem za pośrednictwem e-maila lub telefonu.

 

 1. Warunki świadczenia usług
  Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najlepiej pojętym interesem Zamawiającego oraz jego klientów, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz uzgodnieniami szczegółowymi.

  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za usługę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz umowie i ustaleniami szczegółowymi.

  5. Procedura reklamacyjna

  Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług w ciągu czternastu dni roboczych od daty zakończenia realizacji Usługi.

  Reklamacje należy składać na piśmie, listem poleconym na adres Wykonawcy, podanym w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: krystiansobotkaks@gmail.com.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
– imię i nazwisko/nazwę Zamawiającego,
– adres siedziby Zamawiającego,
– nazwę Usługi, datę oraz miejsce realizacji,
– uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
– oczekiwania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas ten może ulec wydłużeniu.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego w formie elektronicznej, Wykonawca potwierdzi jego otrzymanie w odpowiedzi e-mailowej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeśli zostanie ona złożona po upływie terminu określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub jeśli nie będą spełnione wymagania niniejszego Regulaminu.

Jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich wymaganych informacji, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na uzupełnienie brakujących danych w reklamacji.

6. Prawa autorskie

Wykonawca deklaruje, że Usługi będą realizowane wyłącznie przez niego i że przysługują mu do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe). Po wykonaniu Usług, Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do dzieł utworzonych w ramach ich realizacji we wszystkich formach i zakresach eksploatacji, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie między Stronami.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin stanowi integralną część umowy i zawiera Politykę Prywatności, dostępną pod adresem: https://krystiansobotka.pl/polityka-prywatnosci.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Wykonawcy i obowiązuje przez czas nieokreślony.

Wszelkie spory wynikające z wykonania postanowień niniejszego Regulaminu między Wykonawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane drogą przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach kalendarzowych od daty ich publikacji na stronie.